“நவகவிதை நமது உயிர்” வரிசை

எல்லோரும் நல்லவரே.

மாற்றுக் கருத்து சொல்லாதவரை

எல்லோரும் நல்லவரே.

This entry was posted in நவகவிதை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s